* Mua hoặc thuê tên miền mayap.tubeprenhat.com, vui lòng liên hệ 0908 744 256 - 0917 212 969 (Mr. Thanh)

* Máy ấp trứng: 0944.01.25.25Ch?n nuôi gia c?m ?? l?y th?t, tr?ng và nâng cao hi?u qu? kinh t?. Bà con ?ã bi?t n?u ?? gia

Vì v?y chúng tôi xin gi?i thi?u t?i bà con b? s?n ph?m máy ?p tr?ng v? nhôm dành cho h? gia ?ình phiên b?n thùng nhôm cao c?p, giúp bà con nâng cao ???c t? l? n? tr?ng c?i thi?n n?ng xu?t ch?n nuôi.
??c tính ?u vi?t c?a máy ?p tr?ng v? nhôm N200

V? máy ???c H?c b?ng khung nhôm cao c?p, ?? b?n cao, ch?ng ???c chu?t c?n, bên trong có l?p x?p dày 3cm tính n?ng gi? nhi?t và cách nhi?t t?t ??m b?o ???c y?u t? nhi?t ?? ?n ??nh trong su?t quá trình ?p

S?n ph?m nh? g?n, b?n ??p, ch?c ch?n. bà con có th? ?? máy b?t k? ?âu trong nhà nh? phòng khách, phòng ng?, g?m c?u thang, d??i b?p…..

S?n ph?m này ???c chúng tôi thi?t k? nh? g?n, ch?c ch?n d? s? d?ng phù h?p v?i m?i vùng mi?n trên toàn qu?c

Máy ?p ???c t?t c? các lo?i tr?ng gia c?m nh?: Gà, V?t, Ngan, Ng?ng, Chim B? Câu, Chim Cút, Chim Tr?….

Máy ?p tr?ng t? ??ng thùng nhôm có phiên b?n 1 khay ??o tr?ng t? ??ng b?ng nhôm cao c?p ?p ???c 70 tr?ng, phiên b?n 2 khay ??o tr?ng t? ??ng ?p t?i ?a 140 tr?ng

Máy ?p tr?ng ?ã ???c l?p ??t và cài ??t chu?n v? nhi?t ??, ?? ?m ?? bà con s? d?ng ???c luôn mà bà con không c?n ph?i cài l?i

Chúng tôi cam k?t t? l? n? ??t trên 90% v?i tr?ng có phôi t?t

Nh?ng thông s? k? thu?t c?a máy ?p tr?ng v? nhôm

Máy ?p tr?ng t? ??ng hoàn toàn: t? ??ng ?i?u khi?n nhi?t ??, t? ??ng ?i?u khi?n ?? ?m, t? ??ng ??o tr?ng.

Kích th??c thùng máy ?p tr?ng dài 60cm, r?ng 42cm, cao 38cm.

Công su?t máy tiêu th? ?i?n 18W 1 gi?, siêu ti?t ki?m ?i?n

Khay ??o tr?ng t? ??ng ???c H?c b?ng nhôm cao c?p, khay thép l??i thông thoáng giúp nhi?t ?? và ?? ?m ??ng ??u, giúp phôi tr?ng phát tri?n kh?e m?nh, trên khay có cách rãnh x?p tr?ng phù h?p v?i t?t c? các lo?i tr?ng gia c?m và tr?ng chim

Chúng tôi s? d?ng công ngh? t?o nhi?t b?ng s?i Carbon cao c?p thay th? cho bóng ?èn s?i ??t

Máy tích h?p qu?t t?n nhi?t 12v giúp nhi?t ?? trong máy c?c k? ??ng ??u

H? th?ng c?m bi?n ?? ?m ? trung tâm máy giúp ?o ?? ?m chính xác và t? ?i?u ch?nh phù h?p v?i t?ng lo?i tr?ng mà bà con mu?n ?p

Máy ?p tr?ng ???c l?p trình ??o t? ??ng 2 ti?ng 1 l?n v?i góc l?n qu? tr?ng 180 ??. giúp phôi phát tri?n t?t nh?t tránh ???c hi?n t??ng ch?t phôi tr??c khi tr?ng n? c?ng nh? hi?n t??ng sát tr?ng

C?a ti?p n??c bên hông máy ti?n l?i giúp bà con thêm n??c d? dàng c?ng nh? x?p tr?ng vào khay d??i

S?n ph?m ???c chúng tôi B?o hành 2 n?m. ??i m?i mi?n phí n?u có l?i do nhà s?n xu?t.

V? trí ?? máy ?p tr?ng ph?i là n?i thoáng mát, tránh ánh n?ng m?t tr?i chi?u tr?c ti?p

X?p tr?ng n?m ngang theo các rãnh trên khay ??o tr?ng ?ã c? ??nh, vi?c x?p quá dày. khay s? ??o 2 ti?ng 1 l?nKhi m?i c?m ?i?n nhi?t ?? máy ?o ???c là nhi?t ?? môi tr??ng bà con ?? máy ch?y t?m 1 ti?ng nhi?t ?? s? ?n ??nh

Trong quá trình s? d?ng bà con c?n theo dõi và ki?m tra máy th??ng xuyên, b? xung thêm n??c n?u khay n??c v?i ?i trong quá trình ?p ?? duy trì ?? ?m. Sau khi ?p t? 6-7 ngày bà con c?n soi tr?ng và lo?i b? tr?ng ung ho?c không có tr?ng ?? b? xung tr?ng m?i

Trong quá trình ?p tr?ng n?u có th?c m?c ch?a hi?u bà con c?n liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n k? h?n

Bà con tham kh?o thêm >> H??ng d?n s? d?ng máy ?p tr?ng
Quy trình v?n chuy?n và thanh toán s?n ph?m máy ?p tr?ng v? nhôm

Ngay sau khi bà con ??t hàng tùy và khu v?c ??a lý n?i bà con sinh s?ng, chúng tôi s? v?n chuy?n s?n ph?m theo 2 hình th?c qua xe khách ho?c chuy?n phát nhanh b?u ?i?n v? t?n nhà gia ?ình bà con

Th?i gian v?n chuy?n xe khách ph? thu?c vào t?ng t?nh thành bà con ?ang ?

Th?i gian v?n chuy?n qua b?u ?i?n: Mi?n B?c t? 3 – 4 ngày, Mi?n Trung và Mi?n Nam t? 5 – 6 ngày

Chúng tôi cam k?t quy trình v?n chuy?n an toàn, nhanh g?n và giá thành h?p lý

Khi nh?n ???c hàng bà con ???c ki?m tra hàng tr??c khi nh?n

N?u không ?ng s?n ph?m ho?c có l?i trong quá trình v?n chuy?n chúng tôi s? g?i ngay s?n ph?m khác t?i bà con

Ph??ng th?c thanh toán: khi bà con nh?n ???c s?n ph?m vui lòng Thanh Toán cho nhân viên giao hàng t?i nhà

 C? s? s?n xu?t máy ?p tr?ng t? ??ng v?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n xu?t MÁY ?P TR?NG GÀ T? ??NG.Chúng tôi chuyên sàn xu?t các dòng MÁY ?P TR?NG GÀ T? ??NG t? MÁY ?P TR?NG MINI dùng cho gia ?ình ??n MÁY ?P TR?NG CÔNG NGHI?P dùng cho trang tr?i và nh?ng h? nuôi gia c?m quy mô l?n.chúng tôi chuyên cung c?p các dòng máy ?p tr?ng 30 tr?ng,máy ?p tr?ng 60 tr?ng,máy ?p tr?ng 100 tr?ng,máy ?p tr?ng 200 tr?ng,máy ?p tr?ng 300 tr?ng,máy ?p tr?ng 500 tr?ng t?i các dóng máy ?p tr?ng c? l?n nh? máy ?p tr?ng 1000 tr?ng,máy ?p tr?ng 2000 tr?ng,máy ?p tr?ng 5000 tr?ng,máy ?p tr?ng 10000 tr?ng cho t?i máy ?p tr?ng 20000 tr?ng tùy theo nhu c?u khách hàng
 
 Là m?t trong nh?ng ??n v? ?i ??u trong nghiên c?u và phát tri?n MÁY ?P TR?NG GIA C?M, chúng tôi luôn mong mu?n ?em l?i cho bà con s?n ph?m t?t nh?t v?i các tiêu chí: t? l? n? cao, d? s? d?ng, hi?n ??i, t? ??ng, hi?u qu?.
V?i ph??ng châm thành công c?a khách hàng là c? s? thành công c?a chúng tôi, chúng tôi luôn nghiên c?u, ti?p thu ý ki?n ph?n h?i c?a khách hàng ?? MÁY ?P TR?NG c?a chúng tôi ngày càng hoàn thi?n, ph?c v? bà con trong vi?c ?p tr?ng t?t h?n n?a.
?? ?áp ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a bà con chúng tôi ?ã cho ra ??i các c? MÁY ?P TR?NG T? ??NG phù h?p v?i c? quy mô nh? nh? nuôi gà ki?ng, chim ki?ng, ch?n nuôi gia ?ình ??n quy mô trang tr?i nuôi gà, v?t chuyên ?? ?p tr?ng. Máy c? nh? nh?t ?p ???c 30 tr?ng ??n máy c? l?n vài ch?c ngàn tr?ng s?n xu?t theo s? ??t hàng c?a bà con.

    Núm xoay bên trên ?? ?i?u ch?nh kho?ng th?i gian ??o tr?ng

Công t?c nh? bên trái có 2 ch? ?? ch?n S (giây) ho?c M (phút). Công t?c bên ph?i có 2 ch? ?? X1 và X10. Ví d?: công t?c nh? bên trái ch?n S núm xoay trên ch? 0.5, công t?c nh? bên ph?i ch?n X10 ngh?a là ch?n th?i gian motor ho?t ??ng là 0.5x10=5 giây.

    Núm xoay d??i h?n gi? ??o tr?ng

Công t?c nh? bên trái ch?n M (phút) ho?c H (gi?), ch? s? c?a núm là th?i gian h?n ??o, ch? s? c?a công t?c nh? bên ph?i là b?i c?a ch? s? c?a núm xoay (x1 ho?c x10). Ví d?: công t?c trái ch?n gi? (H), núm ch? s? 2.0, công t?c ph?i ch? x1. Ngh?a là sau kho?ng th?i gian 2.0x1=2 gi? máy ??o tr?ng m?t l?n.

Cài ??t chu?n: công t?c nh? bên trái núm xoay trên g?t v? S, núm trên ch? s? 0.5, công t?c nh? bên ph?i núm trên g?t v? X10. Công t?c nh? bên ph?i núm d??i g?t v? H, núm ch? s? 2.0, công t?c nh? bên ph?i g?t v? X1. Ta s? ???c cài ??t chu?n là sau m?i 2 gi? máy ??o tr?ng m?t l?n, m?i l?n ??o trong vòng 5 giây.

TIMER NÚT B?M (?nh ph?i)

Hai s? ??u ?? 05, ô th? 3 ch?n S, hai s? sau ?? 02, ô th? 6 ch?n H. dùng nút b?m d?u "-" ?? ch?nh gi?m, dùng d?u "+" ?? ch?nh t?ng.

B? ?I?U KHI?N NHI?T ??

    B? ?i?u khi?n nhi?t bào g?m m?t ??ng h? ?i?u khi?n nhi?t k?t n?i v?i relay ?óng ng?t nhi?t.
    Hình ?nh ??ng h? ?i?u khi?n nhi?t t? ??ng:

    H??ng d?n cài ??t nhi?t ??:
    Nh?n và gi? phím Set ??n khi th?y s? trên màn hình nh?p nháy, nh?n vào m?i tên lên ho?c xu?ng ?? t?ng ho?c gi?m nhi?t ??.
    ??u dò nhi?t ?? ?? vào khay gi?a c?a máy ?p trong tr??ng h?p máy có nhi?u khay, ?? lên b? m?t c?a tr?ng, chú ý không ?? ??u dò l?t xu?ng l? khay tr?ng tránh b? kéo c?ng ??t ??u dò khi máy ??o2: CHIA S? KINH NGHI?M ?P M?T S? LO?I TR?NG GIA C?M

Các lo?i tr?ng gia c?m thu ho?ch không quá 5 ngày tr??c khi cho vào máy ?p ?? ??m b?o ch?t l??ng tr?ng. chú ý khi thu ho?ch tr?ng không ?? tr?ng dính n??c, không r?a tr?ng, n?u tr?ng b?n thì ?? khô r?i lau b?ng r? m?m s?ch, b?o qu?n n?i khô, thoáng mát, t?i, nhi?t ?? lý t??ng b?o qu?n tr?ng t? 12 ??n 20 ??. Lo?i b? tr?ng d? d?ng. Tr?ng x?p vào khay b?o qu?n ??u nh? xu?ng d??i, ??u to h??ng lên.

    Các lo?i tr?ng sau khi ?p 3 ngày ti?n hành soi tr?ng ?? lo?i b? nh?ng qu? không phát tri?n. Sau m?i 3 ngày ti?p theo soi tr?ng m?t l?n ?? lo?i b? nh?ng qu? ch?t gi?a ch?ng. Tránh ?? vi khu?n lây lan sang các qu? khác.

    Kinh nghi?m ?p tr?ng gà:
    V? c? b?n các lo?i tr?ng gà cách ?p t??ng ??i gi?ng nhau. Th?i gian n? c?a tr?ng là 21 ngày.

X?p tr?ng vào khay

- X?p tr?ng th?ng ??ng trong khay, ??u to là ??u có bu?ng khí ???c x?p quay lên trên.

- ??i v?i máy ?p ?a k? khay tr?ng ?p tr??c ?? phía d??i, khay ?p sau ?? phía trên.

          ??t Nhi?t ??:

- N?u ?p tr?ng ??n k?:

    T? ngày 1 ??n ngày 7 ??t 37.5 ?? (nhi?t trong máy s? giao ??ng t? 37.3 ??n 37.7 ??).
    T? ngày 8 ??n ngày 17 ??t 37 ?? (nhi?t trong máy giao ??ng t? 36.8 ??n 37.2 ??).
    T? ngày 18 ??n khi n? ??t 36.5 ?? (nhi?t trong máy giao ??ng t? 36.3 ??n 36.7 ??).

- N?u ?p tr?ng ?a k?:

N?u là ?p tr?ng ?a k? thì ch? c?n ?? nhi?t ?? ? m?c 37 ?? C, tr?ng ?p lâu h?n ?? khay trên cùng, tr?ng m?i ?p ?? d??i cùng cho t?i khi n?.

T?o ?? ?m:

    S? d?ng cách b?c h?i n??c ?? t?o ?? ?m t? nhiên cho tr?ng b?ng cách ?? m?t khay n??c bên d??i ?áy máy ?p.
    T? ngày 15 v? sau, m?i ngày vào gi?a bu?i chi?u t?t máy, m? c?a máy cho tr?ng ngh? kho?ng 20 phút (n?u tr?i l?nh thì hé c?a, tránh ?? tr?ng b? l?nh), sau ?ó phun n??c ?m lên tr?ng (ho?c t?m tr?ng b?ng n??c ?m) (n??c kho?ng 33-35 ??) ?? làm mát và làm m?m v? tr?ng, làm gà con kh?i b? sát. Chú ý th?i gian t?m tr?ng không quá 30 giây.
    T? ngày 18 ??n khi n? kéo dài th?i gian cho tr?ng ngh? lên m?t ti?ng, ngoài nhi?t ?? báo trên máy, gia ch? c?n chú ý ??n nhi?t ?? th?c t? trên tr?ng b?ng các nhi?t k? y t? ho?c nhi?t k? khác, ?o tr?c ti?p trên tr?ng không ?? cho nhi?t ?? tr?ng v??t quá 37.8 ??. Tr?ng giai ?o?n này d? b? ch?t hàng lo?t do nóng ho?c d?n t?i keo chân keo m? do nóng.

Khi gà con n?:

Khi ?p ???c 18 ngày thì ??o tr?ng hay không c?ng không ?nh h??ng ??n ch?t l??ng n? n?a. Nhi?t ?? lúc này ??t gi?m xu?ng 36.5 ??, khi n? thành con thì ??t gi?m xu?ng 35.5 ??. N?u có máy n? thì có th? chuy?n tr?ng sang máy n? ?? ti?n ch?m sóc. Gà con m?i n? c?n ???c gi? ?m ? 34-36 ?? trong máy ?p ho?c máy n? cho t?i khi khô lông, gà c?ng cáp m?i chuy?n ra n?i ch?m sóc.

*** Chú ý:

- Máy c?n ?? n?i thoáng mát, nhi?u không khí l?u thông.

- Không ??t máy n?i có khói nh? g?n b?p, g?n bàn th?. Khi gà con s?p n? khói có th? gây ng?t khi?n gà con ch?t trong tr?ng mà không m? v? ???c.

- Ng??i v?a ?i ?ám tang v? ch?a xông ng??i, ch?a t?m r?a s?ch s? không ???c ??n g?n tr?ng ?ang ?p, âm khí nhi?m t? ?ám tang có th? làm tr?ng ung hàng lo?t. Tuy ch?a có s? nghiên c?u c?a khoa h?c v? v?n ?? này nh?ng kinh nghi?m dân gian cho th?y nh? v?y.

    Kinh nghi?m ?p tr?ng v?t

Quy trình ?p tr?ng v?t có m?t s? ?i?m ?áng chú ý sau so v?i tr?ng gà:

    Th?i gian ?p n?: 28 ngày.
    Nhi?t ?? ?p:

+ Ngày 1 ??n ngày 12: ??t 37.5 ?? (nhi?t ?? máy giao ??ng t? 37.3 ??n 37.7 ??).

+ Ngày 13 ??n ngày 24: ??t 37.0 ?? (nhi?t ?? máy giao ??ng t? 36.8 ??n 37.2 ??).

+ Ngày 25 tr? ?i ??t 36.8 ?? (nhi?t ?? máy t? 36.3 ??n 36.7 ??).

    T? ngày 15 tr? ?i, chú ý m?i ngày cho tr?ng ngh? kho?ng 20 phút vào bu?i chi?u, t?m n??c ?m (33-35 ??) cho tr?ng.
    T? ngày 26 ??n khi n? kéo dài th?i gian cho tr?ng ngh? lên m?t ti?ng, ngoài nhi?t ?? báo trên máy, gia ch? c?n chú ý ??n nhi?t ?? th?c t? trên tr?ng b?ng các nhi?t k? y t? ho?c nhi?t k? khác, ?o tr?c ti?p trên tr?ng không ?? cho nhi?t ?? tr?ng v??t quá 37.8 ??. Tr?ng giai ?o?n này d? b? ch?t hàng lo?t do nóng ho?c d?n t?i keo chân keo m? do nóng.

*** Chú ý:

- Máy c?n ?? n?i thoáng mát, nhi?u không khí l?u thông.

- Không ??t máy n?i có khói nh? g?n b?p, g?n bàn th?. Khi gà con s?p n? khói có th? gây ng?t khi?n v?tcon ch?t trong tr?ng mà không m? v? ???c.

- Ng??i v?a ?i ?ám tang v? ch?a xông ng??i, ch?a t?m r?a s?ch s? không ???c ??n g?n tr?ng ?ang ?p, âm khí nhi?m t? ?ám tang có th? làm tr?ng ung hàng lo?t. Tuy ch?a có s? nghiên c?u c?a khoa h?c v? v?n ?? này nh?ng kinh nghi?m dân gian cho th?y nh? v?y.

Bà con nông dân th??ng quan tâm t?i 4 tiêu chí sau tr??c khi quy?t ??nh mua máy ?p tr?ng gà: S? l??ng tr?ng cho m?i l?n ?p, t? l? tr?ng n? thành công, kh? n?ng gi? nhi?t và ti?t ki?m ?i?n n?ng. Tuy nhiên, vi?c tìm thi?t b? ?p tr?ng ?áp ?ng t?t nh?ng tiêu chí trên không ph?i là ?i?u ??n gi?n.

Trong bài vi?t này, May ap trung xin g?i t?i bà con danh sách nh?ng lo?i máy ?p tr?ng gà t?t nh?t trên th? tr??ng hi?n nay ?? bà con có th? d? dàng l?a ch?n s?n ph?m phù h?p cho mình.

Máy ?p tr?ng mini lo?i nào t?t nh?t trên th? tr??ng?

Máy ?p tr?ng mini là thi?t b? có kh? n?ng ?p v?i s? l??ng tr?ng gia c?m trong kho?ng t? 50 ??n 1000 tr?ng/l?n. Tùy vào quy mô ch?n nuôi, bà con có th? l?a ch?n cho mình s?n ph?m máy ?p tr?ng thích h?p theo g?i ý d??i ?ây c?a May ap trung:

Máy ?p 50 tr?ng

Máy ?p tr?ng mini Fuzzy VN LIN m?i l?n ?p 50 tr?ng

Máy ?p tr?ng mini Fuzzy VN ??n t? th??ng hi?u LIN là dòng s?n ph?m có kh? n?ng ?p tr?ng gà v?i s? l??ng trung bình kho?ng 50 qu? tr?ng/l?n. Thi?t b? ?p tr?ng này có ?u ?i?m là tr?ng có t? l? n? thành con cao, khung v? máy ch?c ch?n v?i ch?t li?u Aluminium c?ng cáp, b?n b?.

Máy Fuzzy VN LIN 50 tr?ng ???c thi?t k? v?i 1 c?a tr??c và 1 c?a trên ti?n d?ng. Bên trong thi?t b? ?p là 1 motor ??o tr?ng t? ??ng, ??m b?o t?t c? các qu? tr?ng có th? nh?n ???c l??ng nhi?t ??u nh? nhau. Màn hình hi?n th? m?t ngoài máy ?p tr?ng có ?èn báo tr?ng thái thi?u ?m, hi?n th? nhi?t ?? và ?? ?m bên trong r?t h?u ích v?i bà con nông dân.


May ap trung

Vì sao độ ẩm rất quan trọng khi ấp trứng bằng máy ấp? Bình thường, khi ở môi trường bên ngoài và ấp bằng phương pháp truyền thống( gà, vịt, ngan… mẹ ấp trứng) thì trứng được cung cấp độ ẩm tự nhiên có trong không khí và độ ẩm từ cơ thể bố mẹ giúp trứng dịu nhiệt và không bị khô. Tuy nhiên, khi chúng ta thực hiện kỹ thuật ấp trứng bằng máy ấp thì môi trường bên trong máy bị cách ly hoàn toàn với môi trường nên trứng không hề có khả năng tiếp cận với hơi ẩm tự nhiên, cộng thêm nhiệt độ ấp cao, môi trường ít thông thoáng sẽ khiến nguy cơ khô trứng, chết phôi trầm trọng hơn. Đó là lí do mà việc

SEO từ khóa Muốn SEO top Google, công việc đầu tiên bạn cần làm là tối ưu, Nếu SEO tốt bạn sẽ có nguồn truy cập lớn và ổn định vào site bạn có thể chiếm trên 50% số lượng truy cập vào website, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mai

Các máy ?p tr?ng tiên ti?n ??u có th? t? ??ng ?i?u ch?nh, b?t ch?p nhi?t ?? môi tr??ng th?t th??ng, t? l? s? t?t h?n cách ?p truy?n th?ng.
    Con mái ?? nhi?u tr?ng h?n: do không ph?i “m?i mê” ?p, n?ng su?t ch?n nuôi có th? t?ng cao h?n.
    Gà con n? ??u, ??p, ít b?nh t?t h?n.
    Ki?m soát t?t ch?t l??ng tr?ng, gi?m thi?u v? tr?ng, tr?ng h?ng do các con mái tranh nhau ?p.
    Không lo b? tráo tr?ng, m?t tông tr?ng quý khi ?em ?i ?p thuê.
    
Nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i c?a Máy ?p tr?ng gà mini Ánh D??ng

    ?p ???c r?t nhi?u các lo?i tr?ng (tr?ng gia c?m): gà ta, gà ch?i, gà tre, ?ông T?o, Tân Châu, Serama, Onagadori, v?t, ngan, chim tr?, chim cút, b? câu….
    S? l??ng ?p t? 1 ??n 108 qu?, linh ho?t, r?t phù h?p v?i cá nhân, h? gia ?ình.
    S? d?ng dây nhi?t chuyên d?ng trong ngành ?p, lõi ???c ch? t?o t? h?p kim Vonfram, c?c k? ti?t ki?m ?i?n.
    V? ???c ch? t?o t? nh?a PP/ABS nguyên sinh. ?? b?n, kh? n?ng ch?u nhi?t t?t.
    Máy s? d?ng Chip ?o nhi?t ?m ??t ti?n – ch?t l??ng cao ??n t? Th?y S?.
    T?ng kèm l?p x?p ??nh hình, gi? nhi?t và ti?t ki?m ?i?n h?n, giúp máy v?n hành ?n ??nh trong mùa ?ông.
    Thi?t k? thông minh và g?n nh?, tích h?p s?n ?èn LED soi tr?ng ?? sáng cao.
    Qu?t t?n nhi?t c? l?n 12cm, b? 108 tr?ng ???c trang b? 2 qu?t giúp ?i?u hòa không khí t?t h?n.
    Tích h?p h? th?ng c?nh báo s?m khi có s? c?, tích h?p tính n?ng ?o ?? ?m, c?nh báo m?c n??c.
    B?o hành 12 tháng, h? tr? k? thu?t, t? v?n ?p tr?ng mi?n phí.
    Giao hàng t?n nhà trên toàn qu?c. Khách hàng nh?n máy tr??c, tr? ti?n sau.
    R?t nhi?u khách hàng ?ã tin t??ng và s? d?ng trong su?t 5 n?m qua.
    


Chính sách thanh toán, v?n chuy?n, b?o hành.

    Sau khi quý khách ??t hàng thành công, chúng tôi s? chuy?n hàng t? Thái Nguyên cho quý khách qua ???ng chuy?n phát nhanh c?a b?u ?i?n. Th?i gian nh?n hàng: mi?n B?c kho?ng 4-6 ngày, mi?n Trung tr? vào kho?ng 5-8 ngày . ??n v? chuy?n phát s? g?i ?i?n tr??c khi giao hàng.
    Sau khi nh?n hàng, quý khách vui lòng thanh toán ti?n s?n ph?m và phí v?n chuy?n v?i nhân viên chuy?n phát. V?i s?n ph?m máy ?p tr?ng gia c?m Lo?i A100, quý khách ?ang ???c khuy?n m?i mi?n phí v?n chuy?n.
    S?n ph?m c?a quý khách ???c b?o hành trong vòng 12 tháng. Trong tháng ??u tiên, n?u quý khách không hài lòng ho?c có s? c? k? thu?t, chúng tôi s? hoàn ti?n ho?c g?i thay th? s?n ph?m m?i tùy theo yêu c?u c?a quý khách. Trong th?i gian b?o hành, chúng tôi s? chi tr? toàn b? chi phí v?n chuy?n cho quý khách.

H??ng d?n l?p ??t Máy ?p tr?ng A100.

M?c dù ?ã có sách h??ng d?n l?p ??t ???c g?i kèm theo s?n ph?m. Tuy nhiên, ?? quá trình l?p ??t máy ?p tr?ng ???c c? th? và tr?c quan h?n quý khách c?ng có th? xem chi ti?t h??ng d?n s? d?ng t?i ?ây.

L?u ý: Khuy?n cáo quý khách hàng nên th?c hi?n ?úng h??ng d?n ?? ??t k?t qu? t?t.
Khách hàng chia s? thành qu? khi dùng Máy ?p tr?ng

Máy ?p tr?ng gà mini Ánh D??ng nh?n ???c r?t nhi?u hình ?nh chia s? thành qu? t? nh?ng ng??i s? d?ng (b?ng hình ?nh d??i ?ây).

Máy ?p tr?ng và nh?ng ?i?u c?n bi?t v? máy ?p hi?n nay

Máy ?p tr?ng hi?n ?ã không còn xa l? gì v?i ng??i ch?n nuôi và k? c? nh?ng ng??i không ch?n nuôi c?ng có r?t nhi?u ng??i bi?t ??n máy ?p tr?ng. Máy ?p tr?ng hi?n nay th??ng là lo?i máy ?p tr?ng ?a n?ng có kh? n?ng ?p nhi?u lo?i tr?ng khác nhau t? tr?ng gia c?m, th?y c?m ??n tr?ng chim ??u ???c. Trong bài vi?t này, Nông nghi?p Online (NNO) s? gi?i thi?u v?i cho các b?n t?ng quan v? máy ?p tr?ng và nh?ng ?i?u c?n bi?t v? máy ?p tr?ng hi?n nay.

Máy ?p tr?ng là gì

Máy ?p tr?ng là lo?i máy có kh? n?ng cung c?p ?i?u ki?n thích h?p ?? phôi tr?ng có th? phát tri?n t?t cho ??n khi n? ra thành con non. Tùy t?ng vùng mi?n mà máy ?p tr?ng có nhi?u tên g?i khác nhau nh? t? ?p tr?ng, lò ?p tr?ng hay bu?ng ?p tr?ng.

T?i sao nên s? d?ng máy ?p tr?ng thay cho ?p t? nhiên

Khi nuôi các lo?i gia c?m, th?y c?m hay các lo?i chim th??ng ng??i ch?n nuôi s? ch?n nh?ng con mái t?t, phù h?p ?p tr?ng ?? cho ?p tr?ng. Tùy vào t?ng lo?i tr?ng, ch?t l??ng tr?ng và nhi?u y?u t? khác nhau mà t? l? n? c?a tr?ng c?ng khác nhau. M?t ?i?m ?áng l?u ý là t? l? n? c?a tr?ng khi cho mái ?p t? nhiên th??ng ch? ??t ? m?c trung bình ??n khá cao mà thôi (50 – 80%). Trong khi ?ó, s? d?ng máy ?p tr?ng n?u có kinh nghi?m ?p t?t, máy ?p ch?t l??ng thì t? l? n? c?a tr?ng có th? ??t ???c m?c 80 – 95%. Chính vì lý do này nên trong ch?n nuôi r?t nhi?u ng??i ?ã s? d?ng máy ?p tr?ng thay cho ?p t? nhiên v?a giúp ??t t? l? n? cao l?i v?a giúp gi?m công ch?m sóc mái ?p.

Phân lo?i máy ?p tr?ng

Máy ?p tr?ng hi?n nay trên th? tr??ng có nhi?u lo?i và ???c phân lo?i v?i nhi?u tên g?i khác nhau:

    N?u phân lo?i theo s? l??ng tr?ng ?p ???c thì có hai lo?i là máy ?p tr?ng mini và máy ?p tr?ng công nghi?p.
    N?u phân lo?i giá thành thì có máy ?p tr?ng giá r? và máy ?p tr?ng cao c?p.
    N?u phân lo?i theo tính n?ng thì có máy ?p tr?ng ??o tay, máy ?p tr?ng t? ??ng, máy ?p tr?ng t? ??o, máy ?p tr?ng k?t n?i wifi, máy ?p tr?ng t?o ?m t? ??ng, máy ?p tr?ng ??o nghiêng, máy ?p tr?ng ??o l?n, …
    N?u phân chia theo ch?t li?u c?u t?o thì có máy ?p tr?ng thùng x?p, máy ?p tr?ng thùng g?, máy ?p tr?ng v? nhôm, máy ?p tr?ng v? nh?a, …
    N?u phân lo?i theo ki?u ?p tr?ng thì có máy ?p tr?ng ??n k? và máy ?p tr?ng ?a k?.
    N?u phân lo?i theo lo?i tr?ng ?p theo máy thì có r?t nhi?u trên g?i nh? máy ?p tr?ng gà, máy ?p tr?ng v?t, máy ?p tr?ng b? câu, máy ?p tr?ng chim cút, máy ?p tr?ng chim tr?, máy ?p tr?ng chim công, máy ?p tr?ng ?à ?i?u, …

Nói chung, trên th? tr??ng có r?t nhi?u tên g?i máy ?p tr?ng khác nhau nh?ng chung quy ?? d? hi?u nh?t các b?n ch? nên phân lo?i theo 1 ho?c 2 cách chính ?ó là phân lo?i theo giá thành và phân lo?i theo s? l??ng tr?ng ?p ???c m?i l?n. Theo ?ó, s? ch? có 4 lo?i máy ?p tr?ng chính là máy ?p tr?ng giá r?, máy ?p tr?ng cao c?p, máy ?p tr?ng mini và máy ?p tr?ng công nghi?p.

C?u t?o máy ?p tr?ng

Máy ?p tr?ng tùy t?ng lo?i mà s? có c?u t?o khác nhau. Nh?ng lo?i ??n gi?n ch? c?n 4 – 5 b? ph?n l?p ??t l?i là có th? t?o thành m?t máy ?p ??n gi?n. Lo?i máy ?p ph?c t?p có th? g?m r?t nhi?u linh ki?n th?m chí có nh?ng linh ki?n công ngh? cao ph?i nh?p kh?u nguyên b? t? n??c ngoài. ?? gi?i thi?u v?i các b?n v? c?u t?o máy ?p tr?ng, NNO s? ??a ra c?u t?o c? b?n c?a m?t chi?c máy ?p tr?ng t? ??ng hi?n nay ?? các b?n tham kh?o. Các b? ph?n c?a máy ?p tr?ng s? g?m các b? ph?n sau:

    Bu?ng ?p: có th? coi bu?ng ?p chính là v? máy có tác d?ng cách nhi?t, gi? nhi?t t?t.
    Bóng nhi?t: ?ây là b? ph?n t?o nhi?t giúp máy ?p tr?ng có th? t?ng nhi?t ?? lên t?i nhi?t ?? c?n thi?t cho phôi tr?ng phát tri?n.
    Qu?t: ?ây là linh ki?n máy ?p tr?ng không th? thi?u, qu?t giúp nhi?t ?? bên trong máy ?p luôn ???c ??ng ??u.
    C?m bi?n nhi?t ?? máy ?p tr?ng: c?m bi?n này là m?t b? ph?n ???c tích h?p v?i b? ?i?u khi?n máy ?p tr?ng giúp ?o nhi?t ?? bên trong bu?ng ?p. Các c?m bi?n nhi?t ?? dùng cho máy ?p tr?ng th??ng ??u là lo?i c?m bi?n có ?? chính xác cao có kh? n?ng ?o ???c nhi?t ?? chênh l?ch ??n 0,1 ?? C.
    B? t?o ?m máy ?p tr?ng: b? t?o ?m máy ?p có 2 lo?i. M?t lo?i ch? là d?ng c? ch?a n??c v?i m?t thoáng r?ng giúp n??c bay h?i t? nhiên. M?t lo?i là h? th?ng t?o ?m giúp n??c bay h?i nhanh chóng ?? t?ng ?? ?m trong bu?ng ?p giúp tr?ng có ?? ?? ?m c?n thi?t ?? phát tri?n.
    Khay tr?ng: khay tr?ng ???c dùng ?? ??t tr?ng giúp c? ??nh tr?ng trong khay không b? l?n ra. Khay th??ng ???c tích h?p ho?c n?i ti?p v?i m?t b? ph?n giúp ??o tr?ng t? ??ng theo cài ??t c?a ng??i dùng.
    B? ?i?u khi?n máy ?p tr?ng: b? ?i?u khi?n này s? c?n c? theo cài ??t c?a ng??i dùng ?? ?i?u ch?nh nhi?t ??, ?? ?m, ??o tr?ng và các tính n?ng khác giúp máy ho?t ??ng m?t cách chính xác theo cài ??t c?a ng??i dùng.

Nguyên lý ho?t ??ng c?a máy ?p tr?ng

Máy ?p tr?ng tùy t?ng lo?i khác nhau mà có nguyên lý ho?t ??ng khác nhau. Trên c? b?n, nguyên lý ho?t ??ng c?a máy ?p tr?ng là t?ng nhi?t ?? và ?? ?m trong bu?ng ?p và gi? m?c nhi?t ??, ?? ?m ?ó ?n ??nh theo cài ??t c?a ng??i dùng. ?? làm ???c ?i?u này, m?t máy ?p tr?ng ??n gi?n th??ng s? ho?t ??ng nh? sau:

    B??c 1: C?m bi?n nhi?t ?? trong máy ?p tr?ng s? ?o nhi?t ?? bên trong máy r?i g?i thông tin v? b? ?i?u khi?n. Trong quá trình này, qu?t th?i bên trong máy s? ho?t ??ng liên t?c.
    B??c 2: B? ?i?u khi?n nh?n thông tin t? c?m bi?n nhi?t ??. N?u nhi?t ?? trong máy th?p h?n nhi?t ?? cài ??t thì b? ?i?u khi?n s? b?t bóng nhi?t ?? t?ng nhi?t ?? bên trong máy ?p. Quay tr? l?i b??c 1.
    B??c 3: B? ?i?u khi?n nh?n thông tin t? c?m bi?n nhi?t ??. N?u nhi?t ?? máy cao h?n nhi?t ?? cài ??t, b? ?i?u khi?n s? ng?t ho?t ??ng c?a bóng nhi?t (n?u ?ang b?t). Quay tr? l?i b??c 1.

?ây là nguyên lý ?? ?n ??nh nhi?t ?? trong máy ?p, nguyên lý ?? ?n ??nh ?? ?m c?ng t??ng t?. Ngoài ra, n?u máy có h? th?ng ??o tr?ng thì b? ?i?u khi?n s? ?i?u khi?n ??ng c? ??o theo ?úng th?i gian cài ??t t? ng??i dùng. Nguyên lý ho?t ??ng c?a máy ?p tr?ng r?t ??n gi?n nh?ng ?? ??m b?o nhi?t ?? trong máy

Tại sao là chúng tôi?

May ap trung Máy cưa panel Máy ghép gỗ May ap trung Máy cưa panel Máy ghép gỗ